OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I MONTAŻU NA OKOLICZNOŚĆ SPRZEDAŻY
TLC Rental Spółka z o.o.


1. DEFINICJE
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu (dalej „OWSiM”) – niniejszy dokument stanowiący o warunkach sprzedaży i montażu na okoliczność sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego, z którego postanowieniami zobowiązany jest zapoznać się Kupujący i który stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży i dostawy;
1.2. Sprzedający – TLC Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie pod adresem: ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250048;
1.3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie lub kupująca produkty Sprzedającego (niniejsze OWSiM stosuje się wyłącznie do kontrahentów Sprzedającego będących przedsiębiorcami; OWSiM nie mają zastosowania do kontrahentów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
1.4. Produkty – produkty i towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży;
1.5. Strony – Sprzedający i Kupujący;
1.6. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. OWSiM stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i następne Kodeksu cywilnego i określają zasady wykonania przez Sprzedającego umów sprzedaży i dostawy Produktów na rzecz Kupującego.
2.2. OWSiM stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia i potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.3. OWSiM podawane są do wiadomości Kupującego przed zawarciem umowy, najpóźniej przy składaniu zamówienia, a także dostępne są na stronie internetowej www.tlcrental.pl.
2.4. Złożenie przez Kupującego zamówienia i/lub podpisanie umowy sprzedaży oznacza jednocześnie akceptację przez Kupującego OWSiM, które od tego momentu są dla Kupującego wiążące.
2.5. Postanowienia umowy sprzedaży i dostawy mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWSiM. W przypadku umów zawieranych na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia i potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, postanowienia OWSiM mają pierwszeństwo przed postanowieniami zamówienia.
2.6. Wszelkie inne wzorce umowne, w tym ewentualne ogólne warunki handlowe (ogólne warunki zakupu) Kupującego zostają wyłączone, nawet jeżeli pojawią się w jakichkolwiek dokumentach i nie zostaną zakwestionowane.
2.7. OWSiM obowiązują także dla wszelkich przyszłych sprzedaży i dostaw realizowanych przez Sprzedającego, o ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej.

3. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej, w katalogach, reklamach i innych publikacjach Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.
3.2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (także w formie elektronicznej), względnie złożenie podpisów na umowie przez obie Strony. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.3. Sprzedający zastrzega sobie każdorazowo prawo wstrzymania wykonania zamówienia / umowy na każdym etapie realizacji w przypadku niewywiązywania się przez Kupującego z ustalonych warunków płatności, do czasu uregulowania przez Kupującego powstałych zaległości. W takim przypadku ustalone uprzednio terminy realizacji zamówienia / umowy ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu o czas odpowiadający okresowi wstrzymania wykonania zamówienia / umowy przez Sprzedającego, a powstałe z tego tytułu przestoje lub opóźnienia w stosunku do pierwotnych terminów realizacji zamówienia / umowy traktowane będą jako wynikające z winy Kupującego.

4. CENA
4.1. Wszystkie ustalone pomiędzy Stronami ceny są cenami netto – bez podatku VAT. Do ustalonych cen netto Sprzedający doliczy każdorazowo podatek VAT w wysokości obowiązującej dla nabywanych Produktów i usług w dniu wystawienia faktury.
4.2. Ceny zawierają koszty opakowania Produktu wg standardów stosowanych przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ceny w przypadku niestandardowego opakowania.
4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku zmian wysokości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.

5. MIEJSCE DOSTAWY
5.1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Kupujący odbiera Produkty z magazynu Sprzedającego. Zasady EXW loco magazyn Sprzedającego, Incoterms 2010 stosuje się odpowiednio.
5.2. Kupujący odbierając Produkty, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynu Sprzedającego, zgodnie z uzgodnionym ze Sprzedającym terminem odbioru. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Kupujący powinien dysponować samochodem przystosowanym do przewozu zamówionych Produktów.
5.3. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania Produktów w chwili odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w zamówieniu / umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna Produktu. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem / umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru podczas odbioru.
5.4. Wszelkie ryzyko związane z Produktem przechodzi na Kupującego z chwilą zakończenia załadunku i potwierdzenia odbioru zamówionych Produktów.
5.5. W przypadku dostawy transportem Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów w ustalonym terminie (terminach), a w szczególności do właściwego technicznie przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) dostarczonych Produktów. Wszelkie ryzyko związane z Produktem, w tym ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku. Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w celu ustalenia, czy nie została ona uszkodzona w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, należy sporządzić dokumentację fotograficzną stwierdzonych uszkodzeń oraz protokół reklamacyjny z udziałem przewoźnika.
5.6. Jeśli w chwili przejmowania przesyłki jej stan nie budził zastrzeżeń, a uszkodzenie stwierdzono w czasie jej rozpakowywania, należy zaprzestać dalszego rozpakowywania i niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty dostawy, powiadomić Sprzedającego. Zawiadomienia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli do stwierdzenia istnienia wady dojdzie podczas wykonywania montażu Produktu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Sprzedającego pod rygorem utraty możliwości powoływania się na istnienie wad, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający.
5.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami. W przypadku, gdy zamówienie / umowa realizowana jest przez Sprzedającego partiami, Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty za dostarczony faktycznie towar.
5.8. Przekazanie Produktów Kupującemu odbywa się każdorazowo na podstawie dokumentu dostawy. Podpisanie dokumentu przez obie Strony bez zastrzeżeń oznacza, że Produkt lub uzgodniona partia dostawy została przekazana w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad jawnych.
5.9. W przypadku braku możliwości dokonania rozładunku dostarczonych Produktów w ustalonym przez Strony miejscu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący pokryje koszty transportu powrotnego oraz koszty ponownego transportu Produktów do miejsca docelowej dostawy, jak również koszty magazynowania Produktów w zryczałtowanej wysokości 2% wartości zamówienia / umowy netto za każdy dzień składowania Produktów. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. TERMIN DOSTAWY
6.1. Termin dostawy Produktów ustalany jest przez Strony indywidualnie na etapie składania zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, względnie na etapie podpisywania umowy.
6.2. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z przekazaniem Sprzedającemu istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia / umowy dokumentów lub instrukcji, względnie opóźnia się z dokonaniem płatności w sposób uzgodniony przez Strony, a czas opóźnienia w obu przypadkach przekracza 7 (siedem) dni, Sprzedającemu przysługuje prawo:
a) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia / umowy po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Kupującego do wykonania świadczenia w terminie nie krótszym niż 3 (trzy) dni;
b) przesunięcia terminu dostawy co najmniej o okres odpowiadający okresowi opóźnienia Kupującego;
c) odmowy dostawy transportem Sprzedającego (jeżeli Strony tak ustaliły) i wezwania Kupującego do odbioru Produktów z magazynu Sprzedającego w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie.
6.3. W przypadku wskazanym w ust. 6.2. lit. c) powyżej, Kupujący może odebrać przedmiot zamówienia / umowy własnym transportem pod warunkiem uprzedniego doręczenia Sprzedającemu żądanych przez Sprzedającego dokumentów, w tym potwierdzenia dokonanych przez Kupującego płatności.
6.4. Jeżeli nastąpiło opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wpłaconej zaliczki, liczonych od następnego dnia po upływie 30 (trzydziestu) dni od terminu planowanej dostawy do dnia faktycznego dokonania dostawy. W przypadku opóźnienia tylko części dostawy naliczanie kary umownej następuje proporcjonalnie od takiej samej części wpłaconej zaliczki.
6.5. W przypadku braku odbioru przedmiotu zamówienia / umowy w uzgodnionym terminie przez Kupującego, Sprzedający ma prawo dokonać jednostronnego odbioru przedmiotu zamówienia / umowy i wystawić fakturę końcową celem dokonania całkowitego rozliczenia zamówienia / umowy. Niezależnie od powyższego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania nieodebranych przez Kupującego Produktów w zryczałtowanej wysokości 2% wartości zamówienia / umowy netto za każdy dzień składowania Produktów. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. MONTAŻ
7.1. Montaż przedmiotu sprzedaży zostanie wykonany przez Sprzedającego zgodnie z zawartą umową / złożonym zamówieniem, w miejscu i czasie określonym postanowieniami umowy / zamówienia.
7.2. Kupujący zobowiązuje się udostępnić pracownikom Sprzedającego miejsce montażu, w sposób umożliwiający wykonanie prac montażowych. Kupujący zobowiązany jest udostępnić pracownikom Sprzedającego wszelką dokumentację, o którą zwróci się Sprzedający, a która okaże się konieczna do prawidłowego wykonania montażu.
7.3. Rozpoczęcie prac montażowych przez pracowników Sprzedającego uzależnione jest od przekazania przez Kupującego frontu robót celem wykonania prac oraz dostarczenia Sprzedającemu dokumentacji określonej w ust. 7.2. powyżej. Opóźnienie w wykonaniu montażu wynikające z braku przekazania frontu robót przez Kupującego, przekazania frontu robót Sprzedającemu z opóźnieniem, braku realizacji przez Kupującego obowiązku określonego w ust. 7.2 powyżej nie może być traktowane jako zwłoka Sprzedającego.
7.4. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, szkody powstałe w środowisku, jak również szkody wyrządzone pracownikom Sprzedającego wykonującym prace montażowe, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek błędnych informacji objętych dokumentacją dostarczoną przez Kupującego. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek oczywistego błędu pracowników Sprzedającego wykonujących prace montażowe.
7.5. W razie wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie prac montażowych, Sprzedający wstrzyma ich wykonanie do momentu zmiany warunków atmosferycznych na pozwalające wykonać w sposób prawidłowy prace montażowe. Związane z powyższymi przeszkodami przestoje lub opóźnienia nie mogą być przez Kupującego traktowane jako zawinione przez Sprzedającego.
7.6. Dokonanie montażu potwierdzone zostanie protokołem odbioru prac montażowych podpisanym przez przedstawicieli Kupującego oraz Sprzedającego.
7.7. Wszelkie uwagi dotyczące wykonanego przez Sprzedającego montażu powinny zostać określone przez Kupującego w protokole odbioru prac montażowych.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI
8.1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Produktu w terminie wskazanym na fakturze. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Kupującego obowiązuje pełna przedpłata, przed odbiorem Produktu.
8.2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
8.3. Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania zapłaty ceny, której dotyczy faktura z powodu zgłoszonych przez Kupującego reklamacji lub innych roszczeń związanych z wykonaniem dostawy.
8.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, według wyboru Sprzedającego. Powyższe nie uchyla uprawnień Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego odszkodowania z tytułu zwłoki lub opóźnienia w zapłacie wymagalnych należności przez Kupującego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
8.5. W przypadku zwłoki lub opóźnienia Kupującego w zapłacie na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek należności wynikających z umowy sprzedaży, Sprzedający uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami pomocy prawnej, księgowej i podatkowej, związanej z dochodzeniem powyższych należności.
8.6. Niezależnie od powyższego, w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo żądania przedpłaty na Produkty z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
8.7. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
8.8. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, zapłata za zamówiony Produkt realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych Kupującego.
8.9. W przypadku uzyskania informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego i ograniczeniu jego zdolności do spłaty zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego zabezpieczenia płatności za zamówiony Produkt. W razie niemożności natychmiastowego uzyskania zabezpieczenia, Sprzedający będzie upoważniony do wstrzymania realizacji zamówienia / umowy do momentu uzyskania zabezpieczenia. Wstrzymanie wykonania zamówienia / umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym w żadnym wypadku nie będzie traktowane jako zwłoka Sprzedającego.

9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich Produktów objętych zamówieniem / umową i dostarczonych Kupującemu do chwili zapłaty pełnej należności Sprzedającemu, wynikającej z wartości zamówienia / umowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu i/lub odsetek za opóźnienie, bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach. W tej sytuacji Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ruchomych części do czasu uregulowania płatności.
9.2. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może skierować pisemne żądanie zwrotu odebranych, a niezapłaconych Produktów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Produkty w miejsce wskazane przez Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od chwili skierowania żądania.
9.3. W przypadku, gdy Kupujący działa na zlecenie, bądź jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki zastrzeżenia prawa własności przez Sprzedającego, o których mowa wyżej, o czym zobowiązany jest powiadomić zleceniodawcę lub ostatecznego nabywcę (kupującego).
9.4. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w okresie pomiędzy jego wydaniem a przejściem prawa własności Produktu na jego rzecz.
9.5. W przypadku gdy Sprzedający realizował będzie uprawnienia wynikające z niniejszego punktu, Kupujący obciążony zostanie wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością dokonania odbioru mienia z winy Kupującego, w szczególności z dokonaniem przez pracowników Sprzedającego demontażu przedmiotów sprzedaży oraz ich transportu do magazynu Sprzedającego.
9.6. Sprzedający w terminie 7 (siedmiu) dni od dokonania czynności demontażowych oraz transportu przedmiotów sprzedaży, wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT obejmującą w/w usługi, którą to fakturę Kupujący zobowiązuje się zapłacić w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej wystawienia.
9.7. Sprzedający, odbierając Produkt w przypadku realizacji uprawnień wynikających z zastrzeżenia prawa własności, uprawniony jest do żądania odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie Produktu. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Produktu uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej Produktu jako jego cena.
9.8. Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych innych kosztów powstałych w związku z koniecznością wykonania czynności w oparciu o postanowienia niniejszego punktu, jak również szkody wyrządzonej Sprzedającemu, a powstałej wskutek niewywiązania się przez Kupującego z postanowień umowy i OWSiM dotyczących terminu płatności.
9.9. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on obowiązany oznaczyć Produkt w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia Produktu stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać ze Sprzedającym przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Produktu w ramach wszelkich dostępnych środków.
9.10. Sprzedający może upoważnić pisemnie Kupującego do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, Produktu podlegającego zastrzeżeniu prawa własności, pod warunkiem, że Kupujący dokona równocześnie skutecznej cesji na rzecz Sprzedającego roszczenia wobec dalszego nabywcy Produktu o zapłatę ceny. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenie roszczenia Sprzedającego o zapłatę ceny sprzedaży przez nabywcę i nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia Produktu nabywca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o osobie dalszego nabywcy.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. W granicach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży każdorazowo ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia Sprzedającego z tytułu realizacji zamówienia / umowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Kupującemu umyślnie.
10.2. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za przestoje w produkcji, utratę użytkowania, utratę kontraktów ani za jakiekolwiek inne straty ekonomiczne lub szkody pośrednie.
10.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego magazynowania Produktów przez Kupującego (np. za szkody powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, zamoczenia, działania agresywnych czynników środowiskowych itp.).
10.4. Z chwilą przekazania Produktu upoważnionej do odbioru osobie, względnie z chwilą protokolarnego odbioru montażu przedmiotu zamówienia / umowy przez Kupującego, ryzyko uszkodzenia Produktu, jak również ryzyko szkód jakie może wywołać Produkt lub jego części rzeczom i osobom trzecim przechodzi na Kupującego.
10.5. Kupujący zwolni Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych i powództw podmiotów trzecich. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Produktu przez Kupującego lub osoby trzecie jest wyłączona. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Produktu. W przypadku skierowania przez osobę/-y trzecią/-e roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Produktu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania prowadzonego przeciwko Sprzedającemu, oraz na żądanie Sprzedającego na własny koszt złożyć oświadczenie, mające na celu naprawienie dobrego imienia Sprzedającego, które mogło doznać uszczerbku w wyniku takich roszczeń. W przypadku, gdy zwolnienie z odpowiedzialności będzie niemożliwe w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący zobowiązuje się zwrócić Sprzedającemu uzasadnione kwoty, które Sprzedający zobowiązany będzie wydać w związku z roszczeniami osób trzecich.

11. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA
11.1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
11.2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji (o ile Sprzedający udzielił gwarancji na Produkt), regulują Ogólne Warunki Gwarancji TLC Rental Sp. z o.o.

12. SIŁA WYŻSZA
12.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia / umowy, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń nadzwyczajnych, będących poza kontrolą Sprzedającego, a w szczególności aktu prawnego władzy publicznej lub siły wyższej. 12.2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści. W szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, atak terrorystyczny, mobilizację, braki surowców, braki transportowe, lock-out.
12.3. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu dostawy. W takim przypadku Sprzedający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w powyżej wskazanych okolicznościach, może być złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty planowanej dostawy.

13. ZASADY POUFNOŚCI
13.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Kupującego, w związku z realizacją zawartej ze Sprzedającym umowy, lub przy realizacji dostawy w oparciu o zamówienie Kupującego, mogą być wykorzystane tylko w celu ich realizacji. Kupujący będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowiązywania zawartych ze Sprzedającym umów oraz bezterminowo po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu Kupujący nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją dostaw przez Sprzedającego, niezależnie od stosunku prawnego, na podstawie którego były realizowane.
13.2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Kupującemu przez Sprzedającego w związku z realizacją dostawy pozostają własnością Sprzedającego i po wygaśnięciu lub rozwiązaniu łączącego Strony stosunku prawnego podlegają bezwzględnemu zwrotowi Sprzedającemu.
13.3. Kupujący odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców.
13.4. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego pkt. 13, Sprzedający będzie mieć prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Niezależnie od powyższego, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
13.5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji, których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

14. ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA / UMOWY
14.1. Wszelkie zmiany zamówienia / umowy wymagają akceptacji obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.2. W przypadku odstąpienia od zamówienia / umowy przez Kupującego przed przystąpieniem przez Sprzedającego do realizacji zamówienia / umowy, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 10% wartości netto zamówienia / umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.
14.3. W przypadku odstąpienia od zamówienia / umowy przez Kupującego po przystąpieniu przez Sprzedającego do realizacji zamówienia / umowy (po rozpoczęciu produkcji), Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu uzgodnione wynagrodzenie w pełnej wysokości.
14.4. Sprzedający może odstąpić od zamówienia / umowy w całości lub w części w terminie 1 (jednego) roku od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu jakiejkolwiek z poniżej wymienionych okoliczności:
a) Kupujący ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub stanie się niewypłacalny;
b) zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne z wierzycielami Kupującego;
c) Kupujący odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru niewadliwego przedmiotu zamówienia / umowy lub jego części;
d) Kupujący odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace lub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia powyżej 14 (czternastu) dni, pomimo wyznaczenia przez Sprzedającego terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania, nie krótszego niż 3 (trzy) dni;
e) Kupujący nie współdziała ze Sprzedającym w wykonaniu zamówienia / umowy, co uniemożliwia prowadzenie prac, po uprzednim wezwaniu do współdziałania pod rygorem odstąpienia.
14.5. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Strony wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień Sprzedającego do otrzymania należytego wynagrodzenia za wykonane prace.
14.6. Niezależnie od treści ust. 14.5. powyżej, w przypadku odstąpienia od zamówienia / umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 10% wartości netto zamówienia / umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.
14.7. Odstąpienie od zamówienia / umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i z podaniem przyczyny odstąpienia.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15.1. Z uwagi na treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), poprzez złożenie zamówienia, względnie podpisanie umowy Kupujący potwierdza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego znajdującą się na stronie internetowej: https://www.tlcrental.pl/polityka-prywatnosci/. Kupujący, udostępniając klauzulę informacyjną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, poinformował osoby, których dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego i które z jego strony zostały wskazane w celach kontaktowych oraz w celach związanych z realizacją zamówienia / umowy, o celach przetwarzania, podmiotach którym dane zostały przekazane, okresie przetwarzania danych osobowych oraz prawach tych osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
15.1. Strony oświadczają, że: a) w celu wykonania zamówienia / umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z prowadzonej współpracy każda ze Stron udostępni drugiej Stronie dane osobowe osób uprawnionych tj. imiona i nazwiska, miejsce pracy, stanowisko, numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej pracowników, współpracowników, doradców branżowych, kontrahentów, podwykonawców i innych osób działających na rzecz tych podmiotów, a także dane osób ujawnione w dokumentach przekazywanych w związku z realizacją zamówienia / umowy, b) Strona udostępniająca dane osobowe pozostaje administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w stosunku do danych osób wskazanych w lit. a) powyżej niniejszego ust. 15.2., c) niezależnie od treści lit. b) powyżej niniejszego ust. 15.2., w celu uniknięcia wątpliwości z chwilą udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej niniejszego ust. 15.2., druga Strona przetwarzać będzie dane osobowe osób uprawnionych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
15.2. Każda ze Stron zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
15.3. Strony zobowiązują się niezwłocznie nawzajem informować o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSiM lub zamówieniem / umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
16.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWSiM okazałyby się nieważne lub bezskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWSiM. W takim przypadku Strony zobowiązują się w miejsce postanowień uznanych za nieważne lub bezskuteczne przyjąć takie postanowienia odpowiednio ważne lub skuteczne, o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę Stron.
16.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami, w tym wszelkie kwestie dotyczące istnienia, interpretacji, ważności lub rozwiązania istniejącego stosunku prawnego, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie. 16.4. OWSiM wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Zarejestruj nowe konto

Już masz konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło