Ogólne warunki gwarancji

Definicje. 
Gwarant – TLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach pod adresem: ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245912, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252348828, REGON: 140313868; 
Ogólne Warunki Gwarancji (OWG) – niniejszy dokument obejmujący Ogólne Warunki Gwarancji; 
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca beneficjentem gwarancji (niniejsze OWG stosuje się wyłącznie do podmiotów będących przedsiębiorcami; niniejsze OWG nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego); 

1.     Okres gwarancji na dostarczone w ramach zamówienia / umowy wyroby rozpoczyna się w dniu wydania lub sprzedaży Klientowi wyrobu przez Gwaranta,  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.     O ile nie wystąpią w trakcie okresu gwarancji okoliczności, o których mowa w treści niniejszych OWG, a mające wpływ na ograniczenie lub wygaśnięcie zobowiązań gwarancyjnych Gwaranta to okres obowiązywania gwarancji zakończy się w dniu, w którym upłynie  2  lat od dnia rozpoczęcia gwarancji określonego zgodnie z pkt. 1. OWG.  Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają wraz z upływem określonego okresu gwarancji.

3.     Okres gwarancji może ulec przedłużeniu tylko i wyłącznie na warunkach określonych w niniejszych OWG i powszechnych przepisach prawa.

4.     Zobowiązania gwarancyjne Gwaranta ograniczone są wyłącznie do bezpłatnej naprawy wadliwego wyrobu a w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wyrobu,  do wymiany wyrobu na wolny od wad. O sposobie przywrócenia wyrobu do pełnej sprawności i miejscu usunięcia wady decyduje Gwarant. 

5.     W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych uznanych w toku procedury ich rozpatrywania za zasadne, naprawy gwarancyjne są bezpłatne. 

6.     Zobowiązania gwarancyjne Gwaranta obejmują tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie, zamontowanym w normalnych warunkach środowiskowych i eksploatowanym zgodnie z zaleceniami Gwaranta.

7.     Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują strat i kosztów pośrednich lub wynikłych w szczególności z przestojów, kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników, przedstawicieli, operatorów, itp. utraty  lub uszkodzenia  przechowywanych towarów, utraty korzyści i wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Klienta. 

8.     Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku  każdej eskalacji lub rozszerzenia uszkodzenia z obszarów nienaprawionych.

9.     Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona  jeśli uszkodzenie powstało w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych, w wyniku pożaru, powodzi, aktów wandalizmu, działań wojennych, katastrof czy kataklizmów,  nieprawidłowej lub nadmiernej eksploatacji produktu, w szczególności korzystania z wyrobu w sposób niezgodny z jego projektowym przeznaczeniem, uszkodzeń powstałych na skutek normalnego zużycia elementów lub ich starzenia, zaniechania czyszczenia i konserwacji, wad będących następstwem działania wysokiej temperatury i innych czynników zewnętrznych, dokonywania niedopuszczalnych przez Gwaranta modyfikacji wyrobu,  oddania wyrobu do naprawy i/lub wykonania naprawy przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, w sposób i na zasadach niezgodnych z wytycznymi Gwaranta, nie przestrzegania zaleceń Gwaranta w zakresie eksploatacji, obsługi, przeglądów i kontroli lub określonych czynności zleconych przez Gwaranta. 

10.     Klient winien przechowywać dowody wykonania przeglądów i prac serwisowych aby zachować prawo do roszczeń gwarancyjnych i na każde żądanie Gwaranta przedstawić je do wglądu. 

11.     W ramach gwarancji Gwarant nie wykonuje czynności obsługowych związanych z eksploatacją produktu takich jak okresowe przeglądy i kontrole, regulacje, mycie i czyszczenie itp. 

12.     Koszty robocizny i materiałów użytych podczas przeglądów i kontroli technicznych oraz czyszczenia i konserwacji wyrobu zarówno w okresie gwarancji jak i później w całości ponosi Klient.

13.     Jakiekolwiek wizyty terenowe przedstawicieli Gwaranta nie stanowią zatwierdzenia, nadzoru lub akceptacji zgłoszonych w ramach reklamacji wad i/lub usterek. 

14.     Każda wada podlegająca ochronie gwarancyjnej winna być zgłaszana do Gwaranta w formie pisemnej nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej wykrycia. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta jest dostarczenie przez reklamującego dokumentu potwierdzającego sprzedaż wyrobu (faktura Vat). Klient zawiadomi Gwaranta o roszczeniu w formie listu, podając krótki opis szczegółów wady oraz okoliczności, w których została ona wykryta, łącznie z podaniem daty jej wykrycia. Przekroczenie określonego terminu zgłaszania wykrytych wad będzie skutkowało ustaniem ochrony gwarancyjnej. 

15.     Gwarant jest odpowiedzialny za realizację zobowiązań gwarancyjnych bezpośrednio względem Klienta. Roszczenia gwarancyjne należy kierować wyłącznie i bezpośrednio do podmiotu, który sprzedał wyrób. 

16.     Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć wszystkie prawidłowo zgłoszone reklamacje w terminie  14 dni od daty ich wpływu. Usuwanie wad uznanych w procesie rozpatrywania reklamacji za zasadne, będzie miało miejsce w terminie i na zasadach ustalonych z Klientem. 

17.     W przypadku nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych wszelkie koszty poniesione przez Gwaranta w związku z ich rozpatrzeniem ponosi Klient. W szczególności Klient zobowiązany jest pokryć stosownie do sposobu realizacji roszczeń gwarancyjnych koszty demontażu i transportu wyrobów, dojazdów i czasu pracy serwisantów według indywidualnych stawek Gwaranta, koszty materiałowe, koszty wynajęcia niezbędnego sprzętu, w przypadku konieczności noclegu serwisantów - koszty noclegu, a także wszelkie inne koszty, które okażą się konieczne. W przypadku opisanym niniejszym pkt. 17. OWG Gwarant obciąży Klienta stosowną fakturą VAT. 

18.     Gwarant może odmówić realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli usunięcie wady w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Gwarant może odmówić usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

19.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWG wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek poprawki, skreślenia i inne zmiany w dokumencie gwarancji dokonane przez osobę do tego nieuprawnioną powodują automatycznie nieważność dokumentu gwarancji.

20.     W zakresie nieprzewidzianym niniejszymi OWG, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, stratę i/lub koszty poniesione przez Klienta. 

21.     Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z innych tytułów, w tym z tytułu rękojmi za wady.

22.     Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji nie stanowią podstawy do wstrzymania przez Klienta jakichkolwiek płatności na rzecz Gwaranta, w tym w szczególności Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń i kompensat z wierzytelności Gwaranta. 

23.     Prawem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów z tytułu niniejszej gwarancji jest prawo polskie. Wszelkie spory z tytułu gwarancji rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

Zarejestruj nowe konto

Już masz konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło