Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu wyrażone w złotych polskich są cenami netto i nie zawierają 23% VAT.

Cena Produktu nie zawiera wszelkich innych kosztów jakie mogą okazać się konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia, a nie zostały wprost przewidziane w ofercie Sklepu i w niniejszym Regulaminie.

Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, że Cena:

zawiera:

wykonanie Produktu prezentowanego na stronie Sklepu zgodnie ze specyfikacją techniczną, w zależności od wybranej wersji;

nie zawiera:

dostawy, transportu,

załadunku i rozładunku,

montażu i przygotowania podłoża (niwelacja terenu, przygotowanie i przekazanie przed rozpoczęciem prac montażowych dokładnych informacji na temat przebiegu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca montażu instalacji podziemnych: energetycznych, cieplnych, teletechnicznych, wodnych i innych),

wszelkich wymaganych zezwoleń urzędowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone i przyjęte do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie, że materiał wskazany w specyfikacji technicznej Produktu może ulec zmianie podczas realizacji Zamówienia, przy czym w takim przypadku zastosowany materiał będzie klasowo odpowiadać materiałowi wskazanemu w specyfikacji technicznej Produktu. Powyższa zmiana nie wymaga uzyskania akceptacji ze strony Klienta. Jeśli zmiana materiału wiązać się będzie ze zmianą klasy produktów, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przedmiotowej informacji przez Sprzedającego. 

Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3177 6884; na przelewie w polu „Tytułem” konieczne jest podanie numeru faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego; przystąpienie do realizacji Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego przelewu.

Płatność przelewem za zamówiony Produkt powinna zostać dokonana w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane, a Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

Każda wpłata dokonana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego następnie podlegać będzie rozliczeniu końcową fakturą VAT po całkowitej realizacji Zamówienia. 

Każdorazowo faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Składając Zamówienie w Sklepie, Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.

Zarejestruj nowe konto

Już masz konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło