REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TLC RENTAL

z dnia 1 kwietnia 2020 roku

 1.  

Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym a klientem będącym przedsiębiorcą może dojść:

 1. w drodze negocjacji pomiędzy sprzedającym a klientem – w przypadku specjalnych zamówień, jak również chęci skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez sprzedającego lub
 2. za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone i kierowane na adres mailowy Sprzedającego: info@tlcrental.pl lub pisemnie na adres: TLC Rental Sp. z o.o. ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów, tel.: +48 734 140 140.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1.  

Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym a klientem będącym konsumentem może dojść w drodze negocjacji pomiędzy sprzedającym a klientem. Złożenie i przyjęcie zamówienia do realizacji każdorazowo wymagać będzie indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

 

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności;
 2. Sprzedający – TLC Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie pod adresem: ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250048, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9512169882, REGON: 140422215;
 3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która:
 1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
 2. korzysta ze Sklepu, składa Zamówienia w ramach Sklepu, poprzez Sklep zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym i/lub subskrybuje newsletter Sklepu w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą;
 1. Sklep Internetowy / Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zabezpieczeniabudowlane.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów oraz korzystać z innych usług oferowanych w ramach Sklepu;
 2. Strony – Sprzedający i Klient;
 3. Gwarant – podmiot udzielający gwarancji odpowiednio na Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży (producent, o ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej) lub na prace montażowe (Sprzedający);
 4. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana i oferowana przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego tj. w szczególności tymczasowe ogrodzenia budowlane, schody tymczasowe TAS i zabezpieczenia krawędzi EPS, podesty rozładunkowe TUP, schody kontenerowe;
 5. Cena – cena netto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nieuwzględniająca podatku VAT oraz kosztów transportu, dostawy i świadczeń dodatkowych;
 6. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży tych Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 10. Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 Poz. 1204 z późn. zm.).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.zabezpieczeniabudowane.pl prowadzony jest przez TLC Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie.
 3. Do składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego uprawnieni są wyłącznie Klienci, spełniający warunki określone w pkt. 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin i możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie mają zastosowania do kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca Zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego Zamówienie złożono. Złożenie Zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej Zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 5. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania ze Sklepu,
 2. warunki i zasady składania Zamówień,
 3. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty,
 4. formy, koszty i terminy dostawy zamówionych Produktów,
 5. warunki gwarancji i tryb postępowania reklamacyjnego,
 6. warunki techniczne korzystania ze Sklepu,
 7. zasady subskrypcji newslettera.
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja w sposób wskazany w pkt. 4 ust. 5 lub 8 poniżej. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://zabezpieczeniabudowlane.pl/content/9-regulamin
 1. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie i składanie Zamówień możliwe jest za pośrednictwem zarejestrowanego konta na stronie Sklepu lub bez konieczności trwałej rejestracji danych w bazie danych Sklepu.
 2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem utworzonego konta Klienta na stronie Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i zarejestrować się w Sklepie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”), a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta obligatoryjnych danych identyfikujących Klienta, danych do wystawienia faktury VAT, jak również ustalonego przez Klienta loginu (adres e-mail) i hasła, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do konta.
 4. W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu (adres e-mail) i hasła.
 5. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym.
 6. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego konta, w tym również zmieniać swoje hasło. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient wyraża zgodę na ustalone w Regulaminie warunki dokonywania i realizacji Zamówień.
 7. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła podmiotom trzecim.
 8. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie bez rejestracji konta konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) oznaczonego jako „Akceptuję regulamin” widocznego na ścieżce zakupowej. Klient składa Zamówienie bez rejestracji konta, podążając za komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 9. Każdorazowo poprzez akceptację Regulaminu, Klient oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 10. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do koszyka.
 11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji danych podanych przez siebie w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości).
 12. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
 1. określenie liczby i rodzaju zamówionych Produktów,
 2. całkowita wartość Zamówienia (cena jednostkowa i zbiorcza Produktów), bez kosztów dostawy i montażu,
 3. dane zamawiającego Klienta,
 4. dane do faktury VAT.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Po zweryfikowaniu przez pracownika Sklepu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostanie ono przez niego zatwierdzone i przyjęte do realizacji. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz ze wskazaniem numeru Zamówienia. Otrzymanie przez Klienta oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji, powoduje po stronie Klienta obowiązek dokonania płatności, zgodnie z pkt. 7 ust. 6 i 7 poniżej niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia dokumentów rejestrowych Klienta, jak również zweryfikowania upoważnienia osoby działającej w imieniu Klienta.
 4. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 14 powyżej.
 5. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dokonanie ewentualnej zmiany Zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko w przypadku, gdy Sprzedający nie przystąpił do realizacji Zamówienia. Każdorazowo porozumienie w przedmiocie zmiany Zamówienia wymaga odrębnych ustaleń między Stronami i uzgodnienia warunków finansowych. W takim przypadku płatność dokonana przez Klienta w trybie przewidzianym w pkt. 7 ust. 6 i 7 Regulaminu podlega zaliczeniu na poczet nowoustalonego wynagrodzenia.  
 1. WARUNKI SZCZEGÓLNE I INFORMACJE DODATKOWE
  1. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do weryfikacji przedstawionych w ramach specyfikacji Produktu rozwiązań technicznych zgodnie z obowiązującymi normami, przeznaczeniem i prawem miejscowym. Klient ponosi odpowiedzialność za wybór przeznaczenia i sposobu użytkowania Produktu. Ryzyko uzyskania stosownych zezwoleń ponosi wyłącznie Klient.
  2. Sprzedający dostarcza Klientowi: świadectwo kontroli jakości i deklarację zgodności wyrobu. Wszelkie inne dokumenty odbiorowe wymagane przez Klienta, Klient jest zobowiązany określić najpóźniej w dniu złożenia Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowego wynagrodzenia z w/w tytułu. W takim przypadku realizacja przedmiotu Zamówienia uzależniona będzie od indywidualnych ustaleń poczynionych między Stronami w toku negocjacji.
  3. Klient zobowiązany jest oznaczyć miejsce posadowienia i montażu przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem istniejących instalacji podziemnych i warunków miejscowych oraz zapewnić nośny dojazd pod miejsce posadowienia przedmiotu Zamówienia oraz miejsce manewrowe dla samochodów dostarczających oraz rozładowujących przedmiot Zamówienia (o ile Sprzedający na zasadzie odrębnych ustaleń wykonuje te świadczenia na rzecz Klienta). W przypadku niezapewnienia drogi dojazdowej oraz nieodpowiedniego przygotowania podłoża Klient zostanie obciążony kosztami przestoju samochodów oraz ekipy montażowej.
  4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wykonania świadczeń dodatkowych na rzecz Klienta na jego życzenie tj. w szczególności: dostawa Produktów, rozładunek, montaż itp. Każdorazowo realizacja tych usług następować będzie na podstawie odrębnych ustaleń poczynionych przez Strony w drodze indywidualnych negocjacji.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu Zamówienia aż do momentu całkowitej zapłaty należności wynikających z wartości Zamówienia oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu, dostawy i in., jak również odsetek za opóźnienie – o ile takie dodatkowe koszty w ramach indywidualnych ustaleń Stron powstaną. Powyższe zastrzeżenie prawa własności zabezpiecza także wszystkie roszczenia, które nabędzie Sprzedający wobec Klienta również w późniejszym czasie w związku z realizacją Zamówienia, np. z powodu napraw, montażu, dostawy części zamiennych lub innych świadczeń.
  6. Klient podczas okresu trwania zastrzeżenia prawa własności jest zobowiązany podjąć wszelkie środki konieczne do ochrony własności Sprzedającego i poinformować Sprzedającego niezwłocznie w przypadku uszkodzenia przedmiotu Zamówienia. W dalszej części Klient powinien usunąć odpowiednio i fachowo ewentualne uszkodzenia na swój koszt.
  7. W przypadku gdy Klient działa na zlecenie, bądź jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki zastrzeżenia prawa własności przez Sprzedającego, o których mowa powyżej, o czym zobowiązany jest powiadomić zleceniodawcę lub ostatecznego nabywcę. 
 2. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Informacje o orientacyjnej dostępności Produktu i terminie realizacji Zamówienia dostępne są na stronie Sklepu przy opisie Produktu. Informacje te nie wiążą Sprzedającego.
 2. W sytuacji gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować złożonego Zamówienia w terminie wskazanym na stronie Sklepu, zobowiązany jest poinformować o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim przypadku ustalenie warunków zamówienia i umowy sprzedaży następuje w drodze indywidualnych negocjacji.
 3. Każdorazowo termin realizacji złożonego Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedającego płatności za przedmiot Zamówienia.  
 1. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu wyrażone w złotych polskich są cenami netto nie zawierającymi 23% VAT.
 2. Cena Produktu nie zawiera wszelkich innych kosztów jakie mogą okazać się konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia, a nie zostały wprost przewidziane w ofercie Sklepu i w niniejszym Regulaminie.
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, że Cena:
 1. zawiera:
 1. wykonanie Produktu prezentowanego na stronie Sklepu zgodnie ze specyfikacją techniczną, w zależności od wybranej wersji;
 1. nie zawiera:
 1. dostawy, transportu,
 2. załadunku i rozładunku,
 3. montażu i przygotowania podłoża (niwelacja terenu, przygotowanie i przekazanie przed rozpoczęciem prac montażowych dokładnych informacji na temat przebiegu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca montażu instalacji podziemnych: energetycznych, cieplnych, teletechnicznych, wodnych i innych),
 4. wszelkich wymaganych zezwoleń urzędowych.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone i przyjęte do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Sprzedający zastrzega sobie, że materiał wskazany w specyfikacji technicznej Produktu może ulec zmianie podczas realizacji Zamówienia, przy czym w takim przypadku zastosowany materiał będzie klasowo odpowiadać materiałowi wskazanemu w specyfikacji technicznej Produktu. Powyższa zmiana nie wymaga uzyskania akceptacji ze strony Klienta. Jeśli zmiana materiału wiązać się będzie ze zmianą klasy produktów, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przedmiotowej informacji przez Sprzedającego. 
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3177 6884; na przelewie w polu „Tytułem” konieczne jest podanie numeru faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego; przystąpienie do realizacji Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego przelewu.
 4. Płatność przelewem za zamówiony Produkt powinna zostać dokonana w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane, a Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Każda wpłata dokonana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego następnie podlegać będzie rozliczeniu końcową fakturą VAT po całkowitej realizacji Zamówienia. 
 6. Każdorazowo faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
 1. ODBIÓR PRODUKTU, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
 1. Koszty dostawy i montażu przedmiotu Zamówienia pozostają niezależne od Ceny Produktu i w całości pokrywane są przez Klienta.
 2. O gotowości Produktu do odbioru Sprzedający zawiadamia Klienta na 5 (pięć) dni przed planowaną datą odbioru. W przypadku braku możliwości odbioru Produktu przez Klienta w podanym przez Sprzedającego terminie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego, celem ustalenia przez Strony możliwej daty dokonania odbioru. Powyższe nie wyklucza możliwości obciążenia Klienta kosztami przechowywania Produktu (tzw. placowego) w wysokości nie mniejszej niż 3% wartości brutto Zamówienia za każdy dzień przechowywania Produktu aż do momentu dokonania odbioru Produktu przez Klienta. 
 3. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w powyższym zakresie, Sprzedający dokonuje powtórnego zawiadomienia z wyznaczeniem Klientowi kolejnego terminu odbioru, upływającego nie później niż 7 (siedem) dni od pierwotnie planowanej daty odbioru. Niezależnie od powyższego Sprzedający ma prawo do naliczenia i obciążenia Klienta kosztami przechowywania Produktu (tzw. placowego) w wysokości nie mniejszej niż 3% wartości brutto Zamówienia za każdy dzień przechowywania Produktu. Po upływie 7 (siedmiu) dni od pierwotnie planowanej daty odbioru, Sprzedający dokonuje trzeciego, ostatecznego wezwania Klienta do dokonania odbioru Produktu i pokrycia kosztów dodatkowych związanych z jego przechowywaniem, zakreślając mu termin nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni. Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z zachowaniem prawa do zatrzymania całości uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia.
 1. WARUNKI GWARANCJI
 1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem przedmiot Zamówienia (gwarancja producenta, o ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej) oraz roboty montażowe (gwarancja Sprzedającego), jeżeli takie wystąpiły (i były wykonywane przez Sprzedającego), z wyłączeniem zainstalowanych urządzeń. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w Produkcie zamontowanym w normalnych warunkach środowiskowych i eksploatowanym zgodnie z zaleceniami Sprzedającego. Gwarancja na prace montażowe udzielona jest jedynie na montażowe wady ukryte, których Klient nie miał możliwości stwierdzić w dniu podpisania protokołu odbioru prac montażowych.
 2. Gwarancja udzielana jest dla całego zakresu gwarancji na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania zgodnego z Instrukcją Użytkowania Produktu przekazaną Klientowi w momencie dokonania odbioru.
 3. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia (odpowiednio danej partii Zamówienia) i/lub prac montażowych.
 4. W okresie gwarancji wszelkie usterki będące następstwem wadliwego wykonania lub użycia wadliwych materiałów zostaną usunięte przez Gwaranta na jego koszt. Zachowane zostaną przy tym wszystkie prawa wynikające z gwarancji.
 5. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem niewłaściwej eksploatacji przedmiotu Zamówienia, zaniechania konserwacji, działania czynników zewnętrznych, przeróbek, zmian konstrukcyjnych, uszkodzeń mechanicznych oraz napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne lub nieupoważnione przez Sprzedającego.
 6. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi Sprzedającego o ujawnionej wadzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wykrycia:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres: info@tlcrental.pl lub ;
 2. zwykłą drogą pisemną wysyłając pismo listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego tj.: ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów.

W zgłoszeniu Klient powinien podać imię, nazwisko, firmę przedsiębiorstwa, dane osoby dokonującej zgłoszenia, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę stwierdzenia istnienia wady. Przyjęcie zgłoszenia wymaga potwierdzenia przez Sprzedającego.

 1. Gwarancji nie podlegają  materiały eksploatacyjne. W przypadku przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Produktu dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie, bez zgody i wiedzy Sprzedającego, Klient traci prawo do świadczeń wynikających z gwarancji.
 2. Gwarant przystąpi do usunięcia ewentualnych zgłoszonych wad i usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Klienta.
 3. Usuwanie wad uznanych w procesie rozpatrywania reklamacji za zasadne, będzie miało miejsce w terminie i na zasadach ustalonych z Klientem, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych Gwaranta.
 4. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Gwaranta i Klienta.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przy udziale przedstawiciela Gwaranta.
 6. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji nie stanowią podstawy do wstrzymania przez Klienta jakichkolwiek płatności na rzecz Sprzedającego, w szczególności w żadnym wypadku Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek potrąceń i kompensat z wierzytelności Sprzedającego.
 7. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wobec udzielenia gwarancji, Strony na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania – w miarę możliwości technicznych – na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: info@tlcrental.pl lub .
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać imię, nazwisko, firmę przedsiębiorstwa, dane osoby dokonującej zgłoszenia, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.
 1. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Klient, który założył konto w serwisie Sklepu w sposób opisany w pkt. 4 ust. 2 - 6 Regulaminu zawiera ze Sprzedającym umowę o korzystanie z konta. Umowa o korzystanie z konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania przyczyn. Powyższe uprawnienie do rozwiązania umowy o korzystanie z konta nie narusza praw i obowiązków nabytych przez każdą ze Stron przed jej rozwiązaniem. Klient może rozwiązać umowę o korzystanie z konta Klienta, zgłaszając Sprzedającemu żądanie usunięcia konta z systemu bazy danych Sklepu. 
 2. Klient, który wyraża wolę otrzymywania bieżących informacji handlowych dotyczących aktualności, nowości, specjalnych ofert i akcji promocyjnych w Sklepie, może skorzystać z usługi newsletter oferowanej w ramach Sklepu.
 3. W celu skorzystania z usługi newsletter Klient na stronie internetowej Sklepu w okienku „Newsletter” powinien zaznaczyć checkbox dotyczący chęci otrzymywania bieżących informacji handlowych oraz wpisać adres e-mail, na który chce otrzymywać informacje handlowe i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta Klienta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. W celu potwierdzenia dodania adresu e-mail Klienta do listy newslettera Sklepu, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłany link aktywacyjny. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny w sposób opisany w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta, adres e-mail Klienta zostanie dodany do listy newslettera.
 4. Umowa o świadczenie usługi newsletter drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta na link aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 10 ust. 3 powyżej. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi newsletter drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, bez podania przyczyny. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi newsletter poprzez kliknięcie w link rezygnacji z usługi newsletter umieszczony w każdej wiadomości newsletter przesłanej do Klienta. Poprzez kliknięcie na link aktywacyjny dotyczący rezygnacji z usługi newsletter adres e-mail Klienta zostanie usunięty z listy newslettera.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu Klient może umieszczać opinie o Produktach oferowanych w Sklepie. Korzystanie z usługi zamieszczania opinii o Produktach jest dobrowolne i nieodpłatne. Opinie Klienta o Produktach publikowane są w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich zamieszczenia na stronie Sklepu po zatwierdzeniu przez administratora, a czas opublikowania ich na stronie Sklepu jest nieoznaczony. Klient zamieszczając opinię o wybranych Produktach, ma świadomość, że będą one dostępne i widoczne dla innych osób korzystających lub przeglądających treści zamieszczone na stronie Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie niniejszym prawo do niepublikowania opinii, które naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i/lub byłyby sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient:
 1. podał dane, w tym także dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób/podmiotów trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,
 3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 1. Pozbawienie Klienta dostępu do Sklepu zgodnie z ust. 6 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia przez niego już złożone.
 2. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 3. niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z:
 1. niedostosowania się przez Klienta do wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem informatycznym, którym Sprzedający się posługuje,
 2. braku możliwości dostępu lub ograniczonego dostępu do serwisu Sklepu, wynikającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, jak również przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu Sklepu w przypadku bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania serwisu Sklepu,
 3. niewłaściwego korzystania z serwisu Sklepu przez Klienta,
 4. siły wyższej.
 1. Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki powstałe w związku z niewłaściwym lub niezgodnym z Regulaminem złożeniem Zamówienia przez Klienta, jak również podaniem błędnych danych w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Klient mógłby odnieść, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
 3. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.
 4. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, którym się posługuje w komunikacji ze Sprzedającym. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient zobowiązany jest zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedający, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, są przetwarzane przez Sprzedającego w konkretnych, określonych celach opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. Klient ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów zawiera Poltyka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem z tytułu zawarcia, wykonania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu Umowy Sprzedaży bądź innych, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 2. W sytuacji utraty przez Klienta statusu przedsiębiorcy, jak również w okresie zawieszenia przez Klienta działalności gospodarczej, Klient traci prawo korzystania ze Sklepu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zaniechania składania jakichkolwiek Zamówień w Sklepie i niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wystąpieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności. W przypadku Klientów posiadających konto w serwisie Sklepu, Klient powinien niezwłocznie rozwiązać umowę o korzystanie z konta Klienta, zgłaszając Sprzedającemu żądanie usunięcia konta z systemu bazy danych Sklepu.   
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób i podmiotów, które złożyły Zamówienia lub zawarły Umowy Sprzedaży przed zmianą Regulaminu. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Zarejestruj nowe konto

Już masz konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło